☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Turku

Wtorek 18.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kolejnosc załatwiania spraw

Sprawy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku rozpatrywane są według kolejności wpływu z zachowaniem terminów określonych w przepisach ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 267 ze zm.).
(wyciąg)
....

Art. 35
§ 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
§ 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
§ 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
§ 4. Organy wyższego stopnia mogą określić rodzaje spraw, które załatwiane są w terminach krótszych niż określone w § 3.
§ 5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Sposób oraz  terminy rozstrzygania spraw opisane w poszczególnych szczegółowych procedurach załatwiania spraw.

 

 

Wytworzył:
Agnieszka Rosiak
Udostępnił:
Przemysław Oleksy
(2014-04-24 12:34:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Przemysław Oleksy
(2014-05-15 09:17:17)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X