☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Turku

Wtorek 18.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Status, zakres działania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Turku

Rada działa na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dna 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy.

W skład Powiatowej Rynku Pracy w Turku wchodzą osoby powołane przez Starostę Tureckiego spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy. W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Turku powołany został również przedstawiciel spośród organów jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciel nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady.

Do zakresu działania powiatowych rad zatrudnienia należy w szczególności:

1)  inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie,

2)  ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,

3)  opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządu powiatu na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez powiatowy urząd pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania,

4)  składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,

5)  ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowych urzędów pracy oraz przedstawianie Radzie Rynku Pracy okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia,

6)  delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy,

7)  opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy,

Powiatowa Rada Rynku Pracy opiniuje:

1)  celowość realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:

   a)  liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,

   b)  zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,

   c)  koszty realizacji programu specjalnego, tym poszczególnych przedsięwzięć,

2)  proponowane przez Starostę zmiany realizacji programów specjalnych,

3)  celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, biorąc pod uwagę w szczególności:

   a)  kryteria doboru bezrobotnych,

   b)  zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

 Kadencja rad rynku pracy trwa 4 lata.

Rada Rynku Pracy wyraża swoją opinię, w sprawach należących do zakresu swojej kompetencji, w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole posiedzenia rady. Uchwały w sprawach wymagających opinii Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Rynku Pracy. W przypadku równej liczby głosów decydujący głos należy do przewodniczącego rady rynku pracy.

 

Archiwum Powiatowa Rada Zatrudnienia

Wytworzył:
Agnieszka Rosiak
Udostępnił:
Przemysław Oleksy
(2015-05-21 09:02:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Przemysław Oleksy
(2015-05-21 11:15:52)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X